Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop“ alebo „internetový obchod“) umiestneného na doméne bottlesshop.sk (ďalej len „internetová doména“) je:

Spoločnosť: do.vi s. r. o.

Sídlo: Lučatín 223, 976 61, Lučatín, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vl.číslo: 38954/S

Prevádzka: do.vi s. r. o., Lučatín 223, 976 61

IČO: 53105630

DIČ: 2121265091

IČ DPH: SK2121265091

Tel.: +421 911 210 777

E-mail: info@bottlesshop.sk

Orgány dozoru:

  • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. č: 048/4124 693, email: bb@soi.sk
  • Štátna veterinárna a potravinová správa SR (podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. pre potravinárske výrobky)

(ďalej len „spoločnosť“)

I. Základné ustanovenia a pojmy

1.         Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané pre:

Spoločnosť: do.vi s. r. o.

Sídlo: Lučatín 223, 976 61, Lučatín, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vl.číslo: 38954/S

Prevádzka: do.vi s. r. o., Lučatín 223, 976 61

IČO: 53105630

DIČ: 2121265091

IČ DPH: SK2121265091

Tel.: +421 911 210 777

E-mail: info@bottlesshop.sk

(ďalej len „predávajúci“)

Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a prostredníctvom e-shopu predáva tovar.

2.         Tieto obchodné podmienky upravujú:

  • vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby – spotrebiteľa, ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť – (ďalej len: „kupujúci“), prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.bottlesshop.sk  (ďalej je „internetový obchod“)
  • proces nákupu tovaru kupujúcim prostredníctvom e-shopu;
  • podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho;

Tovar – tovar alebo služba ponúkaný prostredníctvom e-shopu.

Objednávka – úkon kupujúcehov súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho nakúpiť tovar v e-shope.

Cena – celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si kupujúci objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravy.

Cena dopravy (dopravné) – cena za dopravu tovaru ku kupujúcemu a prípadne manipulácia s tovarom (vynesenie a pod.), ak je v cene dopravy zahrnutá.

3.   Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4.   Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva  sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Všetky vyobrazenia tovarov v e-shope sú len informatívneho charakteru.

3. Nákup tovaru v e-shope je možný registrovaným kupujúcim alebo kupujúcim bez registrácie. Registráciou kupujúci uvádza registračné údaje, ktoré predávajúci použije len na účel jednoznačnej identifikácie kupujúceho a na marketingové účely.

4. Po stlačení tlačidla so symbolom nákupného košíka pri tovare sa položka tovaru pridá do nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík kupujúceho je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a zmeny v položkách objednávky.

5. Počas nákupného procesu si kupujúci zvolí spôsob úhrady a dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená kupujúcim je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom kupujúci je počas nákupného procesu informovaný o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy.

6. Objednávku kupujúci ukončí stlačením tlačidla „Skontrolovať a Objednať“. Pred odoslaním má kupujúci k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom odoslaním objednávky potvrdí oboznámenie s týmito VOP a tiež prehlasuje, že ku dňu odoslania objednávky dovŕšil vek 18 rokov.

7. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že mal možnosť sa oboznámiť aj o:
a) vlastnostiach tovaru;
b) celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

8. Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci pošle bezodkladne na e-mailovú adresu kupujúceho:
a) potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare;
b) poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy;
c)  Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho.

9. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.

10. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok.  Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva  je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

III. Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť užívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nepoužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

IV. Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH.

Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru alebo do vypredania zásob tohto tovaru.

K cene bude pripočítané dopravné, pokiaľ si kupujúci zvolil spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia a pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresiahne hodnotu stanovenú predávajúcim, kedy ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho. Hodnota objednávky s cenou dopravy je uvedená počas celého nákupného procesu. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia.

Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou cenou je spôsobený zaokrúhlením.

Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť:

a) platobnou kartou (CardPay);

b) platobnou bránou PayPal;

c) bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim;

d) dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru);

e) pri prevzatí tovaru u predávajúceho v hotovosti alebo platobnou kartou.

Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozornil kupujúceho, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.). Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

V. Dodacie podmienky

Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru kupujúcemu:
a) osobné prevzatie (osobný odber),
b) sprostredkovateľom doručenia (kuriér).

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota“).[1] Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do 4 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu). O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je spotrebiteľ dodatočne informovaný.

Ak spotrebiteľ objedná viac kusov tovaru, ako je uvedené aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade predávajúceho, e-shop umožní vytvoriť objednávku. Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný o dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť pre okamžité čiastočné doručenie tovaru, ktorý je dostupný na sklade, alebo pre doručenie celkového objednaného množstva tovaru v čase jeho dostupnosti.

Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná preukázať sa OP alebo splnomocnenie alebo predloží objednávkový formulár alebo číslo objednávky.

Spotrebiteľ je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak spotrebiteľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je spotrebiteľ povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom alebo kupujúcim. Spotrebiteľ je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste prevzatie tovaru. Ak spotrebiteľ zvolí spôsob doručenia osobné prevzatie, je tovar pripravený predávajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia na adrese prevádzky do.vi s. r. o., Lučatín 223, 976 61, v pracovných dňoch a v dňoch pracovného voľna, mimo štátom uznaných sviatkov, v čase od 9. hodiny do 21 hodiny.

V prípade, ak spotrebiteľ neprevezme tovar do 14 dní po uplynutí avíza o možnosti jeho prevzatia, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu pri osobnom prevzatí alebo v zásielke s tovarom daňový doklad (faktúru) a dodací list.

VI. Odstúpenie od zmluvy[2]

1. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:
a) neštandardného či špekulatívneho charakteru;
b) z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky kupujúceho, alebo z dôvodov vyššej moci;
c) v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene;
d) ak spotrebiteľ neprevezme tovar do 14 dní po uplynutí avíza o možnosti jeho prevzatia.

2. Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

3. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
a) kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
b) kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
c) kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.
4. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresy predávajúceho uvedené vyššie.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim.[3] Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie vyhlásenia.

5. Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci.

6. Platba za tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7. Spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.  Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

[4]8.       Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

9. Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené položky podľa tohto zoznamu:[5]

a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. čaj, káva, cukor, múka, nápoje, čokoláda …);
b) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (najmä ikonické vína, „tvrdý“ alkohol na objednávku a pod.);

VII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.

VIII. Reklamačný poriadok[6]

1. Ak spotrebiteľ preukáže, že mu bol doručený nesprávny tovar alebo zakúpený tovar mu bol dodaný v zlej kvalite, má nárok na bezplatnú výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

2. Kupujúci znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru predávajúcemu. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

3. Reklamácie, sťažnosti a podnety sú vybavované:

a) telefonicky v pracovných dňoch na telefónnom čísle +421 901 910 776

b) e-mailom info@bottlesshop.sk

c) poštou: do.vi s. r. o., Lučatín 223, 976 61 Lučatín

4. V prípade vrátenia tovaru musí mať tovar nepoškodené kolky, nesmie byť po záručnej dobe a nesmie mať poškodený originálny obal. Spotrebiteľ si môže v dôsledku chybnej zásielky uplatniť nasledujúce nároky:

  • dodanie chýbajúceho tovaru
  • odstúpenie od zmluvy
  • výmena chybného tovaru za tovar bezchybný.

5. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

V prípade oprávnenosti reklamácie predávajúci podľa povahy zistenej vady buď vymení tovar za nový alebo poskytne kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny. Ak by nároky kupujúceho z vád tovaru nemohli byť uspokojené žiadnym z týchto spôsobov, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť predmetný reklamovaný tovar.

Predávajúci nezodpovedá za žiadne vady tovaru, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho.

6. Predávajúci neručí za stratu a prípadné poškodenie vráteného tovaru prepravcom, ktorého zabezpečí kupujúci.

7. V súlade so zákonom o podomovom predaji a zásielkovom obchode, má kupujúci právo po doručení tovaru na vrátenie zaplatenej čiastky za tento tovar, v prípade zaslania nepoškodeného a nepoužitého tovaru späť na adresu predajcu najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru od dopravcu. Čiastka zaplatená za tovar bude kupujúcemu poukázaná poštovou poukážkou bez zbytočného odkladu, akonáhle bude tovar doručený na adresu predajcu a bude spĺňať vyššie uvedené podmienky.

8. Aby ste predišli znehodnoteniu vína a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady správneho skladovania naflaškovaného vína. Flaškové vína skladujeme v suchých, tmavých miestnostiach v stojanoch určených na ich skladovanie. Tie umožňujú víno uložiť vodorovne, čo zaručuje, že korok, ktorým sú uzavreté, je stále vlhký a nevysychá. Ak by sa tak stalo, mohol by sa do fľaše vzniknutými pórmi v korkovom uzávere dostať vzduch, ktorý najmä pri zmenách teplôt pôsobí nepriaznivo na akosť vína. To sa samozrejme netýka fľašiek uzavretých umelými polyetylénovými zátkami, ktoré môžu zostať stáť. Teplota v miestnosti by nemala kolísať a mala by byť stála. Víno skladujeme pri teplotách 10 – 15°C. Pred expedíciou z nášho skladu k Vám je víno vizuálne prekontrolované na prípadné závady.

IX. Mimosúdne riešenie sporov[7]

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

5. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

X. Osobné údaje a ich ochrana

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti do.vi s. r. o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke: https://bottlesshop.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám:

DHL Expres Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Letisko M. R. Štefánika 65, 82001 Bratislava, IČO: 31342876, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4400/B

XI. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:

a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

c) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,

d) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal bol s ich obsahom oboznámený a porozumel mu.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.11.2018

g) zák.102/2014 Z. z.
h) zák.102/2014 Z. z.
cit.:”predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,”
i) zák.102/2014 Z. z.
k) zák.102/2014 Z. z.
g) zák.102/2014 Z. z.