Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o Ochrane osobných údajov e-shopu a internetových stránok bottlesshop.sk

I. úvodné ustanovenia

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás prioritou. Vypracovali sme tieto Zásady spracovania osobných údajov, aby sme vás ako svojich zákazníkov informovali o tom, ako spoločnosť do.vi s. r. o. (ďalej len „my“ alebo „Spoločnosť“) ako prevádzkovateľ vaše osobné údaje získava, zhromažďuje, chráni, uchováva a ďalej spracováva v súvislosti s predajom našich produktov a poskytovaním súvisiacich služieb a taktiež o vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť. Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre riadne plnenie našich zmluvných povinností, ktorými sme zaviazaní. Pri predaji našich produktov nám tiež vznikajú niektoré zákonné povinnosti, ktoré zahŕňajú spracovanie osobných údajov a ich uchovávanie po určitú dobu. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj pri zasielaní informácií o eventoch, k čomu nám udeľujete dobrovoľný súhlas pri registrovaní sa v našom informačnom systéme.

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, najmä našich zákazníkov a ďalších osôb, ktorých osobné údaje môžeme spracovávať.

Odporúčame vám starostlivo sa zoznámiť s týmito Zásadami spracovania osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

V našej spoločnosti nám veľmi záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zaheslované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

II. Kto sme – prevádzkovateľ osobných údajov

Majiteľom a prevádzkovateľom internetového obchodu a internetových stránok www.bottlesshop.sk je spoločnosť do.vi s. r. o. (ďalej len“predajca“ alebo „Prevádzkovateľ“ alebo „Naša spoločnosť“)

Adresa našej webovej stránky je:
www.bottlesshop.sk , https://www.bottlesshop.sk , https://bottlesshop.sk

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je:
Spoločnosť : do.vi s. r. o.
Sídlo : Lučatín 223, 976 61, Lučatín, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri OR OS Banská Bystrica odd.: Sro, vl.číslo: 38954/S
IČO : 53105630, DIČ: 2121265091, IČ DPH: SK2121265091,
Tel. : +421 911 210 777, e-mail: info@bottlesshop.sk

Kontakty

Svoje otázky, žiadosti, sťažnosti a pripomienky môžete posielať buď poštou na adresu:
do.vi s. r. o.
Lučatín 223,
976 61 Lučatín
alebo tiež e-mailom na adresu: info@bottlesshop.sk
Tel.: +421 911 210 777

III. Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Účel a rozsah spracúvania osobných údajov

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúva osobne údaje zákazníkov za účelom:

1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.bottlesshop.sk v rozsahu:

titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že spracúvanie týchto osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 písm. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Právny základ:

V zmysle Článku 6 ods.1 písm. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Okrem možnosti objednať si u nás tovar alebo služby poskytuje naša spoločnosť aj možnosť zaregistrovať sa plnoletým osobám s pomocou prihlasovacieho formuláru na našej stránke k odberu emailových notifikácií .

Na účely zasielania oznámení o eventoch spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho udeleného jednoznačného súhlasu v prihlasovacom formulári, ktorý sa nachádza na našej webovej stránke. Zber osobných údajov je výhradne elektronický.

Rozsah spracúvania osobných údajov pre súhlas so zasielaním informácií o eventoch:
meno, priezvisko, telefón, emailový kontakt, telefónne číslo
Právny základ:
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Súhlas ani údaje nie ste na tento účel povinný poskytnúť. Súhlas je však potrebný na realizáciu zasielaní oznámení o eventoch a bez jeho poskytnutia záujemca o informáciu notifikáciu o eventoch nedostane. Na získanie súhlasu sa použije postup dvojitého explicitného súhlasu (double –opt-in – overenie emailovej adresy zaslaním potvrdzovacieho emailu).
Ak ste sa zaregistrovali pre zasielanie oznámení o eventoch, udelili ste nasledujúce vyhlásenie o súhlase:

· Prečítal som si a pochopil som VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV E-SHOPU A INTERNETOVÝCH STRÁNOK BOTTLESSHOP.SK spoločnosti do.vi s. r. o. obsahujúce podrobnejšie a ďalšie informácie a súhlasím s ním. *

· Áno, udeľujem týmto svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou do.vi s. r. o. na účely marketingu, aby som bol pravidelne informovaný o eventoch. Tento súhlas môžem odvolať kedykoľvek a bez udania dôvodu a to cez formulár na webovej stránke, poštou alebo zaslaním e-mailu na info@bottlesshop.sk.
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať (pozri časť VII. Právo odvolať súhlas )

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

IV. Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
 • Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
 • Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu.
 • Marketingová činnosť: Na účely zasielania oznámení o eventoch – podujatiach spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu v prihlasovacom formulári. Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom toho istého formulára alebo kliknutím na odkaz v emaily zasielanom na vašu emailovú adresu. Prípadne písomne na našich poštových alebo emailových kontaktoch.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

V. Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové správy.
Ak potom vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho dôvodu, môžete proti tomuto spracovaniu namietať (pozri časť VII. Právo namietať).

Súhlas

Na účely zasielania oznámení o eventoch spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu v prihlasovacom formulári
Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom toho istého formulára alebo kliknutím na odkaz v emaily zasielanom na vašu emailovú adresu. Prípadne písomne na našich poštových alebo emailových kontaktoch.

VI. Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 10 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým nám ho poskytnete (napríklad cez internetový formulár ktorým ste sa registrovali, prípadne kliknutím na link v zasielanom informačnom emaily pre zasielanie ktorého ste nám udelili súhlas).

V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, tak vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 10 rokov, popr. do doby vyslovenia vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môžete ľahko vyjadriť cez formulár na webovej stránke, poštou alebo zaslaním e-mailu na info@bottlesshop.sk. Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

VII. Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom vášho užívateľského účtu, (ak ste si ho u nás vytvorili). Môžete tu mazať, resp. meniť základné informácie o vašej osobe.
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Z dôvodu urýchlenia opravy vašich osobných údajov a vášho komfortu však odporúčame upraviť si svoje osobné údaje vo svojom užívateľskom profile.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).
Upozorňujeme, že hlavné informácie o vašej platobnej karte nie sú ukladané v našej spoločnosti, ale u našej platobnej brány. Preto sa tieto dáta nedajú z našej strany vymazať a je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú ste platbu vykonávali.
S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

 1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
 2. Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
 3. Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
 4. Osobné údaje sú spracované nezákonne
 5. Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
 6. Ide os. údaje detí mladších ako 16 rokov

Svoje právo môžete uplatniť písomne poštou alebo emailom.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.
V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Prístup (portabilita)

Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, a to písomne poštou, alebo prostredníctvom e-mailu.
Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:

 • Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
 • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
 • Kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov
 • Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené
 • Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
 • Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás

Právo odvolať súhlas

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia)

Právo podať sťažnosť

Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom na linke: +421 911 210 777, poslaním e-mailu na adresu: info@bottlesshop.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa alebo na korešpondenčnú adresu: do.vi s. r. o., Lučatín 223, 976 61 Lučatín
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

VIII. Odovzdanie osobných údajov tretím subjektom:

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:
Doručenie tovaru: vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu oi. neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner:
ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania / doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.

Platobné karty:
naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia. Ak máte svoju platobnú kartu uloženú pre urýchlenie ďalších nákupov na našom internetovom obchode, disponujeme len základnými údajmi ako je napr. niekoľko prvých a posledných číslic platobnej karty. Ak chcete tieto údaje vymazať, stačí navštíviť nastavenia svojho užívateľského profilu a potom údaje o platobnej karte jednoducho zmazať (nastavenie účtu> platobné karty> odstrániť). Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.

Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:
Slovak Parcel Service s.r.o. ,so sídlom Seneská cesta1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3215/B.
Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.
Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, DIČ: 2021648739, IČ DPH: SK2021648739, Obchodný register okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B

IX. Ostatné informácie:

Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

X. Zásady používania súborov cookies

Čo sú cookies ?

Cookie je malý súbor, ktorý sa z našej webovej stránky ukladá na pevný/hard disk (vrátane mobilných zariadení) užívateľa/návštevníka. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájacieho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúcu URL adresu (stránka z ktorej návštevník prišiel), stránky/produkty navštevované na našom webe, typ použitého prehliadača a stránky, ktoré boli navštevované a pod. Platnosť/funkčnosť súboru cookies buď vyprší na konci internetovej relácie (po odpojení zariadenia od stránok/internetu) alebo vyprší po určitej obmedzenej dobe. Ide vlastne o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané. Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.

Dôvod použitia

Cookies slúžia k niekoľkým účelom. Na stránkach nášho internetového obchodu a v našich mobilných aplikáciách používame tieto cookies:

 • Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby), používame technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať.
 • Funkčné cookies: aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli stále dookola nastavovať svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa vám náš internetový obchod zobrazí), pomáhajú vám funkčné cookies. V takom prípade je vaše heslo vždy zašifrované. Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho internetového obchodu.
 • Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho vo výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).

Ak chcete mať kontrolu nad tým, aké vaše analytické cookies spracovávame, môžete použiť tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača).
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Súbory cookies a informácie využívame za účelom:

 • zabezpečenia funkčnosti a vylepšovania a rozvoja služieb eshopu a webovej stránky bottlesshop.sk
 • vedenia štatistiky o používaní portálu.

Niektoré cookies, ktoré používame na vyššie uvedené účely, umiestňujú na náš portál tretie strany. Ide o štatisticko-analytickú službu Google Analytics.
Vyššie uvedené služby môže súbory cookies využívať aj na iné účely, ktoré nevieme ovplyvniť, napríklad na profilovanie za účelom poskytovania personalizovanej reklamy na internete. Podmienky ochrany súkromia týchto služieb si môžete pozrieť TU (GoogleAnalytics) .

Ochrana osobných údajov

Súbory cookies používame prednostne tak, aby na základe takto získaných informácií/dát nebola osoba užívateľa identifikovateľná, a to ani pri využití ďalších informácií ktoré máme k dispozícií. Ak prostredníctvom súborov cookies možno, prípade s použitím ďalších informácií, identifikovať osobu užívateľa alebo jeho elektronickú identitu, chránime súbory cookies ako osobné údaje. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v tomto dokumente: „OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV E-SHOPU A INTERNETOVÝCH STRÁNOK BOTTLESSHOP.SK“

Súhlas s používaním cookies

Náš portál nebude na Vašom zariadení ukladať cookies ani cookies už na Vašom zariadení uložené používať, kým nám na to nedáte súhlas (to neplatí pre cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie portálu). Váš súhlas nám dáte tým, že budete našu stránku používať (pohyb po stránke, klikanie na odkazy). To samozrejme neplatí, ak vo Vašom webovom prehliadači zakážete ukladanie a používanie cookies.

Keď chcete ukladanie a použitie súboru cookies zakázať

Kedykoľvek môžete zmazať súbory alebo zmeniť nastavenie svojho zariadenia – používaného ako prehliadač tak, aby súbory cookies odstraňoval alebo bránil ich ukladaniu, pokiaľ s ich použitím nebudete súhlasiť. V takom prípade budete pri opakovanej návšteve eshopu a internetovej stránky bottlesshop.sk pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré funkcie stránky alebo eshopu nemusia byť funkčné. Súbory cookies môžete tiež kedykoľvek vymazať. Informácie o tom, ako upraviť nastavenia súborov cookies, nájdete v príslušnej časti nápovede Vášho zariadenia či prehliadača.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú.
Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžete mať ľahko pod kontrolou, ak budete používať tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača).
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie nášho internetového obchodu.
Tieto podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25. 5. 2018, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.bottlesshop.sk v časti Zásady ochrany osobných údajov.